Hans van der Noord

Hans van der Noord

linkedin

Functie
Juridisch adviseur

Specialisme
Omgevingsrecht, Ruimtelijke Ordeningsrecht, Milieurecht, Bouwrecht, Bestuursrecht, Staatsrecht

Opleiding
Doctoraal Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Hans vertelt…

Een ervaren en kundig jurist, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisaties Omgevingsrecht, Ruimtelijke Ordeningsrecht, plus (Europees-)Milieurecht, en Bouwrecht. Bij diverse gemeentes (zoals bijvoorbeeld de gemeente Enschede, en de gemeente Leeuwarden), en adviesbureaus (zoals Grontmij, Verhaar-Uniad Technische Adviesbureaus B.V. en Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V.), heb ik ervaring opgedaan in met name de hiervoor genoemde rechtsgebieden.

Mijn expertise
Een sterk punt van mij is de uitstekende kennis van het milieurecht en dat met name in de relatie tot het ruimtelijke ordeningsrecht. Deze relatie tussen het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht heeft altijd al mijn specifieke belangstelling gehad. De advieswerkzaamheden via Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling betreffen een veelheid van werkzaamheden van het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen en het maken van verordeningen voor gemeenten tot aan onderzoeken in opdracht van bestuursorganen en rekenkamers. Verder heb ik veel ervaring met het vertegenwoordigen van diverse gemeentes (en bedrijven en particulieren) bij Adviescommissies bezwaarschriften, bij diverse rechtbanken, en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Projecten/ervaring

Bergwijkpark te Diemen
In het kader van de transformatie van het kantorengebied Bergwijkpark te Diemen ben ik via Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling betrokken bij de opstelling van het bestemmingsplan en bij diverse ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van uitgebreide afwijkingsprocedures.

Campus Diemen – Zuid
Transformatie van kantoren aan de Dalsteindreef te Diemen (Bergwijkpark) naar circa 940 studentenwoningen met aanvullende voorzieningen. Opstellen van diverse ruimtelijke onderbouwingen.

Gemeente Heereveen
Het verrichten van een onderzoek naar de feitelijke en juridische situatie van woonschepen en overige vaartuigen binnen de gemeente, na een herindeling/grenscorrectie, van de gemeente met de voormalige gemeenten Boarnsterhim en Skarsterlân. Advisering hoe de regelingen zouden moeten luiden voor de toekomst.

Gemeente Grootegast
Advisering aan de gemeenteraad over de ruimtelijke en milieukundige inpassing van een autoreparatiebedrijf / autohandelsbedrijf te Doezum. Onderzoek naar de mogelijkheid van de milieukundige inpassing (geurhinder vanwege het naastgelegen agrarische bedrijf) en toetsing aan het begrip “goede ruimtelijke ordening”.

Gemeente Noordenveld – Rekenkameronderzoek
Onderzoek besluitvorming en juridische stand van zaken recreatiewoningen te Norg (beoordeling handhavingszaken in verband met permanente bewoning van recreatiewoningen).

Gemeente Leeuwarden
Opstellen bestemmingsplannen en het voeren van de procedures en het coördineren van de onderzoeken, de vergunnings- en ontheffingsprocedures voor diverse m.b.t. infrastructuur i.v.m. aanvullende projecten op het project Tracébesluit RW31 (“Haak om Leeuwarden”). Dit betreffen onder meer de ruimtelijke plannen van de projecten: bestemmingsplan “Leeuwarden -Drachtsterweg e.o. (incl. nieuw Aquaduct)”, bestemmingsplan “Leeuwarden – Westelijke Invalsweg Fase 2”, en bestemmingsplan “Leeuwarden – Europaplein”.

Gemeente Enschede
Opstellen diverse bestemmingsplannen zoals het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein “Usseler Es” (2009), inclusief MER (150 ha nieuw bedrijventerrein) en het voeren van de procedures voor dit bestemmingsplan “Usseler Es”, inclusief m.e.r.-procedure.