Robert Fokkink

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Financiële planbegeleiding, Grondexploitaties, Grondbeleid

Opleiding
HTS Ruimtelijke Ordening en Planologie

Robert vertelt…

Vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling vormen in deze tijd een uitdaging. De tijd van grootschalige ontwikkelingen is grotendeels voorbij en de markt vereist een meer vraaggerichte aanpak. Deze veranderingen bieden echter ook kansen. Als adviseur bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ben je niet alleen werkzaam voor gemeenten, maar ook voor private partijen en samenwerkingsverbanden. Dit stelt je in de gelegenheid om vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te benaderen en ervaar je de belangenafwegingen van de te onderscheiden partijen die op de markt opereren. Hierdoor kun je als adviseur vraagstukken integraal benaderen dat uiteindelijk kan resulteren in een goed resultaat voor alle betrokken partijen.

Mijn expertise
In de loop der tijd heb ik me kunnen ontwikkelen tot een veelzijdige en resultaatgerichte adviseur op het vakgebied van planeconomie. Ik ben in staat om op een heldere en inzichtelijke wijze te communiceren over financiële vraagstukken op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is mijn kracht gelegen in het overzien van het gehele speelveld in een gebiedsontwikkeling van initiatief – tot en met de realisatiefase.

Projecten/ervaring

Development Company Greenport Venlo
Development Company Greenport Venlo voert de regie over de integrale gebiedsontwikkeling in Greenport Venlo. De aandeelhouders van Development Company Greenport Venlo zijn provincie Limburg, gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas en gemeente Peel en Maas. Als planeconoom werk ik aan het herijken van de grondexploitatie voor Trade Port Noord en voor Development Company Greenport Venlo in het kader van de aankomende fusie tussen diverse ontwikkelende partijen binnen Greenport Venlo. Daarnaast bestaan de werkzaamheden onder meer uit het herzien van een exploitatieplan voor Trade Port Noord en uit het verder structureren van de budgetbewaking.

Gemeente Meppel – Nieuwveense Landen
Sinds 2009 ben ik als planeconoom betrokken bij de ontwikkeling van de uitbreidingswijk Nieuwveense Landen waar naar verwachting circa 2.000 woningen met bijbehorende voorzieningen ontwikkeld zullen worden. Vanuit de rol als planeconoom heb ik gewerkt aan het opzetten en structureren van de grondexploitatie, het opstellen van een exploitatieplan berekening, het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de eerste fase en het onderzoeken van de flexibiliseringsmogelijkheden in het plan bezien vanuit het huidig economisch perspectief. In het kader van het opstellen van de jaarrekening voer ik jaarlijks de actualisatie van de grondexploitatie uit.

Gemeente Groesbeek
Als planeconoom ben ik verantwoordelijk voor het actualiseren van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening, het opstellen van de paragraaf grondbeleid en het planeconomisch begeleiden van de projecten. In aanloop naar de fusie tussen de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1 januari 2016 heb ik alle grondexploitaties eenduidig opgezet en verantwoord.

Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Saendelft
In de periode 2002 tot en met 2013 was ik als planeconoom werkzaam voor de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Saendelft. De samenwerkingsverband tussen gemeente Zaanstad en diverse ontwikkelaars was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de VINEX locatie. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het jaarlijks herzien van de grondexploitatie met een investeringsvolume van 240 miljoen euro, het opstellen van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage waarin de ontwikkelingen in de eerste helft van een kalenderjaar werden getoetst aan het financieel kader, het toetsen van stedenbouwkundige ontwerpen aan de gehanteerde uitgangspunten voor wat betreft het ruimtegebruik, maar ook aan het beoordelen van de te verstrekken opdrachten aan derden aan de grondexploitatie.