DE UITDAGING

Bouwgrondontwikkeling is grillig en complex. De markt trekt weliswaar aan, deze ‘opgaande ‘ beweging verschilt per regio en zelfs per locatie. Voor veel gemeenten geldt nog steeds, dat het resultaat van de grondexploitatie onder druk staat en dat er sprake is van significante risico’s en onzekerheden. Voor de sturing van het project is het van belang deze risico’s te kennen en hierop te sturen. De risico’s en onzekerheden hebben ook gevolgen voor het de financiële positie (weerstandvermogen) van de gemeente.

Daarnaast neemt ook de regelgeving ten aanzien van transparantie en risicobeheersing steeds verder toe. De commissie BBV heeft hiertoe haar verantwoordingsregels verder aangescherpt per 1 januari 2016.

PROJECT OMSCHRIJVING

De gemeente Meppel heeft Metafoor gevraagd te adviseren over de financiële gevolgen van haar bouwgrondportefeuille.  Wij hebben in dat kader niet alleen de grondexploitaties geactualiseerd, maar nadrukkelijk ook samen met de gemeente het risicoprofiel van de betreffende ontwikkelingen bepaald. In een aantal sessies zijn voor de grondexploitatie relevante risico’s en gevoeligheden geïnventariseerd  en zijn beheersmaatregelen voorgesteld. “We kiezen er nadrukkelijk voor de gemeente zelf de risico’s te laten benoemen en prioriteren. Risicomanagement wordt zo van de gemeente zelf. En dat hoort ook zo”, aldus Erik Linssen, adviseur van Metafoor. Vervolgens hebben wij de risicovariabelen gekwantificeerd en het effect op het resultaat van de grondexploitatie in beeld gebracht.

Op basis van deze standaard aanpak van Metafoor is de gemeente Meppel in staat om adequaat de risico’s per project te managen en de gevolgen voor het weerstandvermogen van de gemeente in beeld te brengen. .

Daarnaast heeft Metafoor specifiek voor het project Nieuwveense Landen (de grootste woningbouwopgave van Meppel) in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn in geval het project slechts gedeeltelijk wordt ontwikkeld. Hiervoor is een viertal scenario’s opgesteld waarbij het woningbouwprogramma trapsgewijs naar beneden is bijgesteld  en de looptijd van de grondexploitatie in lijn met de nieuwe BBV richtlijnen is ingekort.

MONTE CARLO SIMULATIE

Metafoor maakt gebruik van de zogenaamde Monte Carlo simulatie om risicovariabelen te definiëren en te kwantificeren. Het voordeel van deze methodiek is dat risico’s in samenhang worden beschouwd en dat het resultaat van grondexploitatie binnen een bandbreedte wordt geplaatst. Doordat voor iedere grondexploitatie een Monte Carlo Simulatie is uitgevoerd, is het eenvoudig om resultaten met elkaar te vergelijken en te salderen. Op deze wijze ontstaat voor de totale bouwgrondportefeuille een compleet en genuanceerd beeld van de mate waarin financieel risico wordt gelopen en de weerstandscapaciteit die nodig is om de risico’s op te vangen. Erik Linssen hierover: “Wij adviseren  vanuit een onafhankelijke rol de gemeente, maar de gemeente bepaalt zelf welke mate van zekerheid zij wenst. Hoe meer zekerheid, hoe hoger de benodigde risicoafdekking. Tot nu toe zaten Metafoor en de gemeente op dit punt prima op een lijn.” Door ieder jaar een risiconanalyse te doen kunnen effecten van beheersmaatregelen worden gemonitored en worden ook ontwikkelingen ten aanzien van het risicoprofiel zichtbaar.

PROJECT DETAILS

Categorieën:
Klant: Gemeente Meppel
Locatie: Meppel
Oppervlakte: 2450 m2
Jaartal: 2015 - heden
Adviseur: Erik Linssen
Robert Fokkink
Rik Bousema

CONTACT

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

036 - 5300211

info@metafoor.nl

Ma - Vr: 8:30 - 17:30

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?