Second opinion grondprijsbeleid sociale woningbouw gemeente hilversum

DE UITDAGING

Op verzoek van de gemeente Hilversum heeft Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijk grondprijsbeleid ten aanzien van sociale huurwoningen. Uit een specifieke casus bleek dat de grondprijs zoals die door de gemeente Hilversum werd gehanteerd kon leiden tot ‘overcompensatie’. Gevraagd werd te onderzoeken of er sprake zou kunnen zijn van overcompensatie en te adviseren over de te hanteren grondprijzen ten aanzien van sociale huurwoningen.

PROJECTAANPAK

In deze casus was sprake van meerdere belangen; die van de gemeente en die van de woningbouwcorporaties. Er is daarom gekozen om het onderzoek in drie stappen op te delen.

In de voorbereiding heeft de beoordeling en definiëring van overcompensatie, staatsteun en aanbesteding plaatsgevonden. Tevens heeft in deze fase een intakegesprek plaatsgevonden met de gemeentelijke organisatie. Daarbij is geïnventariseerd wat de (bestuurlijke en organisatorisch) wensen en behoeften waren.

In de rekenkundige onderbouwing is gestart met het opstellen van een rekenmodel en zijn de te hanteren parameters en kengetallen bepaald. Met behulp van deze parameters en kengetallen zijn diverse varianten doorgerekend. Aan de hand van het rekenmodel en de verschillende varianten is vervolgens de hoogte van de overcompensatie bepaald, waarbij eveneens aandacht gegeven is aan het moment van ontstaan van de overcompensatie.

In het laatste deel van het onderzoek zijn de corporaties betrokken om draagvlak te creëren ten aanzien van het advies. Daartoe hebben interviews plaatsgevonden met drie corporaties. In die interviews is onder andere ingegaan op de door de corporaties gehanteerde variabelen en kengetallen en de gehanteerde kengetallen van het door Metafoor opgestelde rekenmodel. Tevens is in de interviews het draagvlak gepeild bij de corporaties met betrekking tot de uitgangspunten ten aanzien van de memo grondprijzen en is aandacht geschonken aan het aspect duurzaamheid en woningbouw.

HET RESULTAAT

Het rapport is aanleiding geweest voor aanpassingen ten aanzien van het grondprijsbeleid dat de gemeente Hilversum hanteert ten aanzien van sociale huurwoningen. De adviezen zijn één op één overgenomen en vastgesteld door de raad. Tevens is een voorschot genomen op onderdelen uit  de herziene Woningwet die in 2018 van kracht worden. De herziene Woningwet heeft namelijk de nodige invloed op de relatie tussen corporaties en gemeenten.

DE KLANT AAN HET WOORD

 “De samenwerking met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling verliep erg gestructureerd. Het opgestelde rapport heeft gezorgd voor een versimpeling van het grondprijsbeleid ten aanzien van sociale woningbouw dat daarbij gedragen wordt door zowel gemeente als de betrokken corporaties. Dit maakt het bepalen van de grondprijs vanuit de gemeente niet alleen makkelijker, maar zorgt ook voor meer transparantie tussen gemeente en woningbouwcorporaties.”

Lute Feenstra, Gemeente Hilversum

Categorieën:
Klant: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Jaartal: 2015
Adviseur: John Elders

CONTACT

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

036 - 5300211

info@metafoor.nl

Ma - Vr: 8:30 - 17:30

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?