Projectomschrijving

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand van het centrum tot een nieuw levendig woon- en werkmilieu. Hiertoe is de locatie grondig gesaneerd, zijn gebouwen geschikt gemaakt voor een nieuwe functie en bouwkavels uitgegeven. Er is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, horeca, ateliers en particulier opdrachtgeverschap. De herontwikkeling is nagenoeg voltooid en de (laatste fase) openbare ruimte wordt in 2022 opgeleverd.

Uitdagingen in het project

Het ontwikkeltraject is in 2013 opgestart met verschillende kleine private partijen, eindgebruikers en zonder corporatie(s) of projectontwikkelaars. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een grote verscheidenheid aan initiatieven en een unieke locatie voor wonen en werken. Om de transformatie mogelijk te maken is het voormalige industriële complex functioneel gesaneerd en de riolering vervangen. Om de kosten te dekken is mede gebruik gemaakt van een provinciale subsidie.

Onze adviseur aan het woord

Deze herontwikkelingsopgave is een goed voorbeeld van een detacheringsopdracht voor planeconomie bij een grote gemeentelijke opdrachtgever. Er is gestart met het helder uiteenzetten van de financiële kaders / uitgangspunten en het actualiseren van de gemeentelijke grondexploitatie. Daarbij zijn verschillende scenarioberekeningen opgesteld en risico’s gekwantificeerd. In het vervolgtraject zijn de volgende werkzaamheden verricht: ondersteuning bij gronduitgifte en verkoop gebouwen, het toetsen van civieltechnische ramingen en het bewaken van vaststelde budgetten. De grondexploitatie incl. financiële risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd en is geïntegreerd in de gemeentelijke P&C cyclus.

– Rik Bousema, Planeconoom

Project Details

Categorie
Klant Gemeente Eindhoven
Locatie NRE-terrein
Oppervlakte 2.1 ha.
Voltooid 2016 - heden
Adviseur Rik Bousema