Skip to main content
Financieel Adviseur Gebiedsontwikkeling

Erik Linssen

Erik vertelt…

Aan de voorkant kosten goede plannen tijd, slechte plannen kosten vooral in de uitvoering veel tijd. Om te komen tot goede plannen is het zaak opdrachtgevers te ondersteunen in het stellen van prioriteiten en het maken van goede keuzes. Mijn kennis en ervaring helpen daarbij, maar een goede communicatie en samenwerking zijn minstens zo belangrijk. Die samenwerking zoek ik niet alleen extern, maar ook intern in de vorm van begeleiding van enthousiaste junior collega’s.

 

“Goede plannen besparen tijd”

 

Opleiding

WO Planologie, Radboud Universiteit

 

Mijn expertise

Ik heb 30 jaar ervaring in financiële advisering bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau en voor zowel publieke als private opdrachtegevers. Vanuit de brede inhoudelijke kennis zie ik verhoudingen en belangen scherp. En hoewel bekwaam in de ‘traditionele‘ planeconomie zijn mijn adviezen en oplossingen modern, doordat ik goed op de hoogte ben van alles wat speelt in het werkveld van de gebiedsontwikkeling.
Onderwerpen als risicomanagement, kostenverhaal in het algemeen en exploitatieplannen in het bijzonder hebben mijn bijzondere interesse. De noodzaak om voor goede advisering kennis te hebben van deze onderwerpen is evident, maar het is ook leuk ontwikkelingen te volgen en deze te delen met collega’s en opdrachtgevers. Daarbij gaat het wat mij betreft duurzame relaties en resultaten.
Ruimtelijke ontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële afwegingen. Alle te maken keuzes – en dan vooral die in het begin van het ontwikkelingsproces – kennen een forse financiële component. Als adviseur draag ik bij aan het creëren van helder inzicht in de financiële afwegingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de aankoop van gronden of de keuze voor een ontwikkelstrategie. De uitdaging is dan om binnen de wettelijke (juridische) kaders en de beleidskaders de beste koers te vinden, waarbij het vanuit financieel perspectief niet alleen gaat om het resultaat, maar ook om de risico’s.

 

Projecten/ervaring

Gemeente Woerden en Oudewater
Samen met interne en externe collega planeconomen draag ik zorg voor de financiële begeleiding van een aantal grondexploitaties en particuliere initiatieven. In het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) worden de projecten samengevoegd tot een leesbaar totaaloverzicht, waarin niet allen – beknopt – de uitgangspunten en resultaten worden gepresenteerd, maar nadrukkelijk ook aandacht is voor back-testing en risico-analyse. Het kwantitatieve deel van de risico-analyse gebeurt per project middels een Monte Carlo simulatie. Als planeconoom ben ik verder verantwoordelijk voor het kostenverhaal van de verschillende initiatieven binnen de organisch te realiseren transformatie van bedrijventerrein Middelland naar een functioneel gemengde wijk (met circa 2.000 nieuwbouwwoningen). Hiervoor wordt ook het gebiedsfonds herzien naar een programma, zoals dat onder de Omgevingswet gaat heten. Op een hoger schaalniveau ben ik initiatiefnemer en actiehouder bij het opstellen van een programma bovenplanse investeringen en financiële bijdragen, feitelijk een herziening van de nota bovenwijks.

Gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen heeft vanuit het mobiliteitsfonds en de woningbouwimpulsregeling financiële middelen beschikbaar voor de grootschalige transformatie van bedrijventerrein Winkelsteeg naar een hoge dichtheid woningbouwlocatie (mogelijk meer dan 5.000 woningen). Samen met een jurist en een ondersteunende junior adviseur van Metafoor stellen we voor deze ontwikkeling een nota bovenwijkse voorzieningen en een exploitatieplan op.

Gemeente Dordrecht
Met de ontwikkeling Maasterras is de gemeente Dordrecht de complexe uitdaging aangegaan om (minstens) 2.000 woningen en 80.000 m² bvo voorzieningen te realiseren in een door (hoofd)infrastructuur doorsneden locatie met versnipperd grondeigendom. Ook financieel vraagt dit project maximale expertise, onder andere op het gebied van kostenverhaal. Met het maken van een exploitatieplan mag ik hieraan een bijdrage leveren, maar daar gaat uitgebreide financieel-strategische advisering aan vooraf.

Gemeente Helmond
In aansluiting op de bestaande (nieuwbouw)wijk Brandevoort het voornemen uitbreidingslocatie Brainport Smart District (BSD) te ontwikkelen. In tegenstelling tot de ontwikkeling Brandevoort zullen de in BSD beoogde 1.500 woningen niet vanuit een conventioneel concept worden gerealiseerd, maar zal innovatie op een aantal thema’s (onder andere mobiliteit) een belangrijke rol spelen. We hebben voor de gemeente een exploitatieplan voor BSD opgesteld. Uiteraard doen we ook aan nazorg, in dit geval in de vorm van een bijdrage aan – en advisering in – de zienswijzebeantwoording.

Gemeente Oude IJsselstreek
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de nodige ambities om – gestimuleerd door de woondeal – haar bijdrage te leveren aan de behoefte aan nieuwe woningen. Daarvoor zijn nu meerdere locaties aangeduid. Gezien de complexe eigendomssituatie op deze locaties worden strategische keuzes gevraagd. De gemeente heeft gevraagd hierin te ondersteunen. Voor de locatie De Tuit in Varsseveld maak ik samen met collega’s van Metafoor een exploitatieplan.

Gemeente Lelystad
Voor de gemeente Lelystad heb ik de financiële component van de aanvraag voor de woningbouwimpuls-subsidie Stationsgebied West voor mijn rekening genomen. Na honorering van de bijdrage ben ik betrokken bij de verdere planontwikkeling en adviseer ik op de diverse financiële aspecten. Daarbij gaat het onder andere om een reken-en-teken traject, het vaststellen van een grondexploitatie, risicoanalyses, de ontwikkelstrategie, uitgangspunten voor een tender en onderhandelingen met grondeigenaren.

Gemeente Oisterwijk
Drie grondeigenaren in het gebied nabij de Reusel in Moergestel Noord hebben het initiatief genomen tot herontwikkeling van hun gronden ten behoeve van woningbouw. De gemeente faciliteert dit actief en heeft daarbij mijn ondersteuning gevraagd. Niet alleen in verband met kostenverhaal, maar ook om de initiatiefnemers te helpen om te komen tot een (financieel) haalbaar plan en een verdeling van de kosten die recht doet aan hun huidige positie én het ontwikkelvolume binnen het integrale plan.