BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)

Aan het opstellen van financiële rapportages van gemeenten en provincies zijn regels verbonden.  Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in begrotingsjaar 2004 opgesteld door de Commissie BBV met als doel het begroting- en verantwoordingproces van het opstellen van de jaarstukken transparanter te maken. Het betreft hier een begroting, een meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening. Het BBV vervangt hiermee het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95). Er zijn twee duidelijk aanwijsbare redenen voor deze vervanging. Het eerste argument is de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur. Ten tweede bleek er geen duidelijke afbakening tussen de verslagleggingsvoorschriften voor privaatrechtelijke rechtspersonen en de voorschriften voor gemeenten. De rapportages dienen volledig, correct en begrijpelijk opgesteld te worden. De commissie draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV.

Het besluit is de afgelopen jaren gewijzigd, verscherpt en strikter gemaakt. Er is getracht de verantwoording en het toezicht te versterken door financiële gegevens inzichtelijker te maken. Als gevolg van bijvoorbeeld de invoering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen is het BBV aangepast. Ook de recente notitie Grondexploitatie en Rente heeft aanzienlijke gevolgen voor de administratieve behandeling en de uitkomsten van resultaten in de begroting en de jaarrekening.

Wanneer de planeconomen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling betrokken zijn bij het actualiseren van een begroting kunnen zij u ondersteunen in het BBV-proof maken van uw begroting. Verder kunnen zijn ook adviseren over de mogelijke gevolgen van de ingevoerde Vpb-plicht voor de organisatie.

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Projecten

Klik hier voor alle projecten over planeconomie

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?