project waalre noord

DE UITDAGING

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen 600 woningen. In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen.

In de gebiedsvisie wordt gesproken over 3 fasen. Voor fase 1 en 2 is stedenbouwkundige uitwerking verricht. Voor deze 2 fasen is dan ook een grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie bestaat weer uit 6 deelgebieden. In fase 3 heeft de gemeente een aantal locaties in eigendom. In regionaal verband is overeengekomen dat fase 3 pas na 2025 tot ontwikkeling over te gaan.

Categorieën:
Klant: Gemeente Waalre
Locatie: Waalre Noord
Oppervlakte: Woninggebied van 600 woningen
Jaartal: 2018
Waarde: €40 miljoen

PROJECT DETAILS

In de eerste fase van Waalre Noord zijn inmiddels circa 150 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.Aan de Winterbleeckliggen vijf bouwkavels voor moderne, vrijstaande woningen.

Tevens is een voormalige stortplaats gesaneerd aan de Broekwegen wordt hierop een appartementencomplex gebouwd. De stortplaats wordt heringericht tot Park De Meeris en aan de waterkant komt en duikschool met een horecapaviljoen.

De volgende deelgebieden bevinden zich ten noorden en ten zuiden van de Heistraat. Voor Heistraat Zuid fase 1 heeft de ontwikkelaar de particuliere eigendommen kunnen verwerven en heeft de gemeente een faciliterende rol aangenomen. Met Dura Vermeer is een realisatieovereenkomst, na een aanbestedingstraject, getekend voor de realisatie van The Lodge, een duurzame wijk van 35 nul-op-de-meter-woningen. Naast deze wijk komt een woontorentje van 4 appartementen die een hoog duurzaam karakter moet krijgen en in collectief particulier opdrachtgeverschap wordt uitgegeven. Het op de markt brengen van deze locatie is in voorbereiding. De overige deelgebieden in fase 2 zijn nog in de initiatieffase en wordt momenteel stedenbouwkundig onderzoek gedaan.

Voor diverse deelgebieden zijn de nodige marktonderzoeken gedaan, toetsingen van grondprijzen, scenario-berekeningen en varianten onderzocht. Het hele plan kent een positief resultaat.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?