kostenverhaal

Met de inwerkingtreding van de Wroin 2008 zijn de gemeentelijke mogelijkheden tot kostenverhaal verbeterd. Sindsdien worden tal van anterieure overeenkomsten gesloten en wordt soms een exploitatieplan vastgesteld. Met kostenverhaal kunnen niet zomaar willekeurig kosten worden verhaald. Er gelden enkele beperkingen:

  • Het moet gaan om de kosten van grondexploitatie. Daarvoor geldt een limitatieve kostensoortenlijst. Deze is opgenomen in de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
  • In anterieure overeenkomsten mogen financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen worden opgenomen. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een vastgestelde structuurvisie (artikel 6.24 lid 1 Wro).
  • Voor exploitatieplannen gelden de PTP-criteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit): het gaat om evenredige toerekening van kosten. Deze criteria gelden wettelijk niet voor anterieure overeenkomsten. In de praktijk blijken partijen er in onderhandelingen vaak toch wel (enige) rekening mee te houden.

Voor de toepassing van kostenverhaal maakt het verschil over welk gebied de kosten worden omgeslagen. Over het algemeen geldt: hoe groter het gebied, hoe meer kosten binnenplans verevend kunnen worden. Zie voor deze werking artikel 6.13 lid 6 Wro dat aangeeft dat in een exploitatieplan ook kosten kunnen worden opgenomen die voor een gedeelte van het5 exploitatiegebied profijt hebben en toerekenbaar zijn aan het exploitatiegebied.
Soms komt het voor dat één of meer kostenposten nietvia binnenplanse verevening toegerekend kunnen worden. Dat kan gebeuren als een gemeente redenen heeft om eerst een planologisch besluit voor de ene locatie te nemen en pas later één of meer planologische besluiten voor aanverwante locaties. In zulke gevallen kan worden bezien of deze kostenposten als bovenwijkse kosten kunnen worden toegerekend. De PTP-criteria kunnen helpen om er een toedeling voor op te stellen. De vaststelling van een Nota kostenverhaal of Nota bovenwijkse kosten kan daarbij goede diensten bewijzen. Daarmee heeft de gemeente tegelijk ook een beleidsmatige en transparante onderbouwing van kostentoerekening.

Ervaringen Metafoor met kostenverhaal

Metafoor is zeer actief op de toepassing van het verhalen van grondexploitatiekosten. Zowel onze planeconomen als onze juristen kunnen u op deskundige manier van dienst zijn. We zijn hier op de volgende manieren mee bezig:

– in het opstellen van gemeentelijke grondexploitaties;
– bij het opstellen van berekeningen voor contractsonderhandelingen;
– bij het opstellen van exploitatieplannen;
– bij het maken van een Nota kostenverhaal of een Nota bovenwijkse kosten.

Ook is er door medewerkers van Metafoor veel over dit onderwerp gepubliceerd in de vakliteratuur. Zie daarvoor het kopje ‘publicaties’.

Voor referenties verwijzen we naar onze producten “Grondbeleid’, ‘Grondexploitatie’, ‘Grondexploitatiewet’, ‘Exploitatieplan’, meerdere van onze projecten onder ‘de kopjes ‘Planeconomie’ en ‘Ruimtelijk juridisch advies’.

Wil je meer weten over kostenverhaal?