Skip to main content

Kostenverhaal

Planeconomie

Kostenverhaal

Kostenverhaal

De gemeentelijke mogelijkheden tot kostenverhaal zijn enorm verbeterd dankzij de Wro. Er worden veel anterieure overeenkomsten gesloten en soms wordt een exploitatieplan vastgesteld. Met kostenverhaal kunnen niet zomaar willekeurig kosten worden verhaald. Er gelden enkele beperkingen:

  • Het moet gaan om de kosten van de grondexploitatie. Daarvoor geldt een limitatieve kostensoortenlijst. Deze is opgenomen in de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
  • In anterieure overeenkomsten mogen financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen worden opgenomen. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een vastgestelde structuurvisie (artikel 6.24 lid 1 Wro).
  • Voor exploitatieplannen gelden de PTP-criteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit): het gaat om evenredige toerekening van kosten. Deze criteria gelden wettelijk niet voor anterieure overeenkomsten. In de praktijk blijken partijen er in onderhandelingen vaak toch wel (enige) rekening mee te houden.

Voor de toepassing van kostenverhaal maakt het verschil over welk gebied de kosten worden omgeslagen. Over het algemeen geldt: hoe groter het gebied, des te meer kosten binnenplans verevend kunnen worden. Zie voor deze werking artikel 6.13 lid 6 Wro dat aangeeft dat in een exploitatieplan ook kosten kunnen worden opgenomen die voor een gedeelte van het exploitatiegebied profijt hebben en toerekenbaar zijn aan het exploitatiegebied.

Soms komt het voor dat één of meer kostenposten niet via binnenplanse verevening toegerekend kunnen worden. Dat kan gebeuren als een gemeente redenen heeft om eerst een planologisch besluit voor de ene locatie te nemen en pas later één of meer planologische besluiten voor aanverwante locaties. In zulke gevallen kan worden bezien of deze kostenposten als bovenwijkse kosten kunnen worden toegerekend.

De PTP-criteria kunnen helpen om er een toedeling voor op te stellen. De vaststelling van een Nota kostenverhaal of Nota bovenwijkse kosten kan daarbij goede diensten bewijzen. Daarmee heeft de gemeente tegelijk ook een beleidsmatige en transparante onderbouwing van kostentoerekening.

Schema Kostenverhaal van Metafoor

Metafoor is zeer actief op de toepassing van het verhalen van grondexploitatiekosten. Zowel onze planeconomen als onze juristen kunnen u op een deskundige manier van dienst zijn. We zijn hier op de volgende manieren mee bezig:

  • Het opstellen van gemeentelijke grondexploitaties
  • Het opstellen van berekeningen voor contractsonderhandelingen
  • Het opstellen van exploitatieplannen
  • Het maken van een Nota kostenverhaal of een Nota bovenwijkse kosten

Ook is er door medewerkers van Metafoor veel over dit onderwerp gepubliceerd in de vakliteratuur. Zie daarvoor het kopje ‘publicaties’.

Recentelijk is ook het nieuwe ‘Schema Kostenverhaal‘ gepubliceerd, een schema wat u helpt bij het omgaan met de kostenverhaalsregeling onder de Omgevingswet. Het maakt de complexiteit rondom (de vormgeving van) het publiekrechtelijk kostenverhaal inzichtelijker en begrijpelijk, en helpt u stap voor stap bij het opstellen van een (schaduw-)exploitatieopzet.

Het schema bestat feitelijk uit twee versies: een versie voor de toepassing van het integrale model van kostenverhaal (‘met tijdvak’) en van het organische model (‘zonder tijdvak’).

Alle gemeenten en provincies hebben het Schema Kostenverhaal ontvangen. Heeft dit schema u onverhoopt niet bereikt, dan sturen wij u graag een poster toe. Ook het schema Kostenverhaal onder de Wro is nog beschikbaar. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@metafoor.nl  of 036-5300211.

Voor referenties verwijzen we naar onze producten “Grondbeleid’, ‘Grondexploitatie’, ‘Grondexploitatiewet’, ‘Exploitatieplan’, meerdere van onze projecten onder ‘de kopjes ‘Planeconomie’ en ‘Ruimtelijk juridisch advies’.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Planeconomie

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project