EXPLOITATIEPLAN

Wanneer kostenverhaal niet verzekerd is via (een) anterieure overeenkomst(en), dient een exploitatieplan te worden vastgesteld. Een exploitatieplan bestaat uit een exploitatie-opzet en uit locatie-eisen als de gemeente die nodig vindt.

Met een exploitatieplan worden grondexploitatiekosten verhaald op ontwikkelende partijen in het plangebied. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor gemeenten  verplicht  (artikel 6.12 lid. 2 sub a Wro) wanneer o.a. het verhalen van dergelijke kosten niet verzekerd is. Een exploitatieplan is een publiekrechtelijke figuur en dit betekent dat het plan met de nodige zorgvuldigheid en onderbouwing tot stand moet komen. Dat is onze adviseurs op het lijf geschreven!

De planeconomen en juristen van Metafoor stellen (schaduw) exploitatieplannen voor u op of adviseren u daarbij. Ook kunnen zij optreden wanneer onderhandelingen tussen de gemeente en ontwikkelende partijen worden gevoerd. Zij kunnen helpen bij het indienen van zienswijzen tegen een ontwerp exploitatieplan of bij het beantwoorden van ingediende zienswijzen.  Tegen een vastgesteld exploitatieplan kan beroep worden ingediend. Onze specialisten hebben ervaring met het indienen van beroep of het begeleiden van gemeenten bij beroepsprocedures.

EXPLOITATIEOPZET

Een exploitatieopzet is bedoeld om duidelijk te maken met welke kosten en opbrengsten in het exploitatieplan wordt gerekend en hoe de exploitatiebijdrage wordt toebedeeld aan eigenaren in het plangebied. De exploitatieopzet is niet hetzelfde als een exploitatieberekening van de eigen gronden van een ontwikkelaar of gemeente.

Metafoor maakt exploitatieopzetten of biedt begeleiding bij de totstandkoming hiervan. Het rekenmodel GrexManager is volledig geïntegreerd met vereisten uit de afdeling Grondexploitatie van de Wro.

LOCATIE-EISEN

In een exploitatieplan kunnen regels worden opgenomen over de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook kunnen regels worden gesteld over fasering in deelgebieden en koppelingen tussen zulke onderdelen. Bepalingen over sociale woningbouw of particulier opdrachtgeverschap zijn eveneens mogelijk. Het opnemen van zulke regels wordt ook wel samengevat onder de noemer ‘locatie-eisen’.

Metafoor ondersteunt gemeenten bij het opstellen van locatie-eisen en de onderbouwing ervan. Ze wijzen er op dat de gemeente met zulke regels kan sturen op de wijze van ontwikkeling, maar dat het ook de flexibiliteit kan verminderen.

Meer weten over het exploitatieplan?

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Meer informatie over Exploitatieplan

Projecten

Klik hier voor Exploitatieplan Vroondaal
Klik hier voor Exploitatieplan Waterdael

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Eliminatieregel en complexafbakening bij taxeren inbrengwaarden exploitatieplannen”
E.J. van Baardewijk – Vastgoedrecht 2015-3, pag. 65 – 68

Klik hier voor publicatie “Annotatie exploitatieplan Badhoevedorp”
E.J. van Baardewijk – Bouwrecht 2014/67, Afl. 6, pag. 354 – 359

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?