PLANSCHADE

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan sprake zijn van planschade en (verzoek om) vergoedingen daarvan. Dit kan aan de orde zijn bij nieuwe bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Onze omgevingsrecht-juristen kunnen voor u risico’s op schadevergoedingen in beeld brengen. Voorafgaand aan een planologische procedure kan Metafoor een risicoanalyse planschade opstellen en geven onze juristen indien nodig suggesties om aanpassingen in het plan door te voeren om risico’s te beperken.

Tevens kan Metafoor, na het onherroepelijk worden van een planologisch besluit, voor overheden planschade beoordelingsrapporten opstellen. Ook adviseren onze juristen overheden, bedrijven en particulieren bij planschadeprocedures en ondersteunen zij in de bezwaar- en beroepsfase. Een second opinion over een planschade beoordeling is ook mogelijk.

Bij een risicoanalyse planschade wordt het huidige planologische regime met het nieuwe planologische regime vergeleken. Als er vanuit de planologische analyse de kans op planschade(vergoeding) reëel wordt geacht, dan zal er een taxatie van de waarde van de grond en/of gebouwen en van het planschadebedrag worden gedaan. Vervolgens wordt er een analyse van het ‘normaal maatschappelijk risico’ gemaakt, die mede het planschadebedrag bepaalt. Of er sprake is van planschaderisico hangt onder meer ook van de ‘voorzienbaarheid’ van de voorgenomen ontwikkeling en planologische verandering. Eventueel kan een planologische compensatie ook van invloed zijn. Een rapport met een risicoanalyse planschade, waarbij voorgenoemde aspecten worden meegenomen, kan door Metafoor voor u worden opgesteld.

Bij planschade kan sprake zijn van directe en/of indirecte schade. Directe planschade heeft betrekking op waardevermindering door een verandering van het planologische regime op het eigen perceel. Bij indirecte planschade gaat het om een verandering van de planologische mogelijkheden in de omgeving. Metafoor kan voor u inschatten of er sprake is van directe en/of indirecte planschade.

Planschade

Meer informatie over Planschade

Projecten

Klik hier voor alle projecten over publiek juridisch advies.

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Afdeling 6.4 Wro als bron voor schadevergoeding”
M.J. de Haan – Bouwrecht, Afl. 11, pag. 850 – 854

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?