Skip to main content

Planschade

Publiekrechtelijk advies

Planschade

Planschade

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan sprake zijn van planschade en (het verzoek om) vergoedingen daarvan. Dit kan aan de orde zijn bij nieuwe bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het kan zowel spelen op niveau van een individuele locatie als op een groter gebied, bijvoorbeeld wanneer u de toegestane functies in het bestemmingsplan wilt gaan beperken. Onze omgevingsrecht-juristen kunnen voor u risico’s op schadevergoedingen in beeld brengen. Voorafgaand aan een planologische procedure kan Metafoor een risicoanalyse planschade opstellen en geven onze juristen indien nodig suggesties om aanpassingen in het plan door te voeren om risico’s te beperken.

Tevens kan Metafoor, na het onherroepelijk worden van een planologisch besluit, voor overheden planschade beoordelingsrapporten opstellen. Ook adviseren onze juristen overheden, bedrijven en particulieren bij planschadeprocedures en ondersteunen zij in de bezwaar- en beroepsfase. Een second opinion over een planschade beoordeling is ook mogelijk.

Bij een risicoanalyse planschade wordt het huidige planologische regime met het nieuwe beoogde planologische regime vergeleken. Als er vanuit de planologische analyse de kans op planschade(vergoeding) reëel wordt geacht, dan zal er een taxatie van de waarde van de grond en/of gebouwen en van het planschadebedrag worden gedaan. Vervolgens wordt er een analyse van het ‘normaal maatschappelijk risico’ gemaakt, die mede het planschadebedrag bepaalt. Of er sprake is van planschaderisico hangt onder meer ook van de ‘voorzienbaarheid’ van de voorgenomen ontwikkeling en planologische verandering. Eventueel kan een planologische compensatie ook van invloed zijn. Een rapport met een risicoanalyse planschade, waarbij voorgenoemde aspecten worden meegenomen, kan door Metafoor voor u worden opgesteld.

Bij planschade kan sprake zijn van directe en/of indirecte schade. Directe planschade heeft betrekking op waardevermindering door een verandering van het planologische regime op het eigen perceel. Bij indirecte planschade gaat het om een verandering van de planologische mogelijkheden in de omgeving. Metafoor kan voor u inschatten of er sprake is van directe en/of indirecte planschade.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project