Skip to main content

Gebiedsontwikkeling

Project- en procesmanagement

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Metafoor richt zich op locatie- en gebiedsontwikkeling, veelal vanuit overheden maar ook vanuit marktpartijen. Het gaat in toenemende mate over binnenstedelijke (her-)ontwikkeling en van oudsher vaak over uitleggebieden. Een bestaand of nieuw gebied krijgt een nieuwe ruimtelijke invulling, met functies als 

 • Wonen
 • Bedrijven
 • Detailhandel
 • Groen
 • Recreatie
 • Infrastructuur

Het is per definitie complex door bijvoorbeeld de ligging, de milieuomstandigheden, de politieke omgeving, het grote aantal stakeholders, de omgeving en omwonenden. Gebiedsontwikkeling betreft het proces, waarbij aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar afgewogen worden. Daarbij zijn termen als draagvlak en commitment van belang. De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft hanteert daarom de volgende definitie:

‘Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied’.

Vormen van gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling vraagt een op samenwerking gerichte aanpak maar de vorm waarin we dat organiseren verschilt. De vormen verschillen op vooral in het verdelen van (financiële) risico’s en mate van benodigd vertrouwen en openheid in de andere partijen. We onderscheiden op hoofdlijnen de volgende vormen:

 • Traditioneel: gemeentelijke visie, gronduitgifte en organisatie van het openbaar gebied alsook bouwrijp maken. Het risico van de grondexploitatie ligt bij de gemeente. Een vorm op de traditionele wijze is ‘organische gebiedsontwikkeling’.
 • Zelfrealisatie: eigen grondpositie (van de belegger) met derhalve zelf het risico van de grondexploitatie. Het openbaar gebied wordt na ontwikkeling overgedragen aan de gemeente.
 • Bouwclaim: de gemeente koopt grond in van diverse marktpartijen met als toezegging het leveren van (andere) grond en bouwlocaties met juiste bestemming. Het risico van de grondexploitatie ligt bij de gemeente.
 • Concessie: De gemeente verkoopt grond met daaraan een programma van eisen voor de ontwikkelaar. De ontwikkelaar levert het openbaar gebied na ontwikkeling terug aan de gemeente en heeft het risico op de grondexploitatie.
 • Joint venture / PPS: De bouwgrond wordt door partijen verzamelt in één juridische entiteit, meestal een BV. De gemeente (of meerdere gemeenten) zijn samen met marktpartijen aandeelhouder en stellen een directie aan. Zowel de (grex)risico’s als alle (plan)ontwikkeling en bouwrijp maken gebeurd vanuit deze entiteit. Het voordeel is dat grote ontwikkelingen met rigoureuze ruimtelijke aanpassingen mogelijk zijn.
 • Developing Apart Together: Ookwel ‘PPS light’ genoemd, omdat de partijen wel samenwerken op vlak van o.a. gebiedsbranding en planontwikkeling (omgevingsplan en visie). Het is gebaseerd op verregaande transparantie en vertrouwen. De risico’s blijven hier wel per eigenaar verdeeld.

Strategie en Proces

Vanuit het perspectief van de initiatiefnemer vallen meerdere strategien te onderscheiden. Het duiden van de invalshoek van de gewenste ontwikkeling is van belang voor een succesvol proces. In de markt onderscheiden we op hoofdlijnen de volgende vijf vormen van gebiedsstrategie:

 • Strategische grondaankoop
 • Productontwerp (product voorhanden, markt gevraagd)
 • Ontwikkelcompetitie (gemeente vraagt)
 • Gebruiker gedreven (gebruiker vraagt)
 • Investering gedreven (belegger vraagt)

Het proces van de gebiedsontwikkeling bestaat vervolgens uit initiatief, voorbereiding, uitvoering en gebruik / beheer. De toegevoegde waarde van Metafoor RO is te vinden in de eerste drie fasen, waarbij de nadruk ligt op de initiatief- en voorbereidingsfase waarbij ontwikkelvisies worden gevormd en haalbaarheid wordt onderzocht. Metafoor verzorgt het risico- of procesmanagement voor uw gebiedsontwikkeling of projectmanagement voor uw locatieontwikkeling. Uiteraard kan de processturing van bestekvorming, aanbesteding en directievoering ook worden verzorgd.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Project- en procesmanagement

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project