Ruimtelijk juridisch advies

 • bestemmingsplan
  Bestemmingsplan

  Onze juristen maken een bestemmingsplan, begeleiden het proces van de totstandkoming van een bestemmingsplan of doen onderzoek naar bestemmingsplannen.

  Lees verder
 • Beheersverordening
  Beheersverordening

  Volgens de Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente een beheersverordening vaststellen voor die delen van haar grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien.

  Lees verder
 • Ruimtelijke onderbouwing
  Ruimtelijke onderbouwing

  Bij de ruimtelijke onderbouwing dienen meerdere ruimtelijke en milieukundige aspecten te worden onderbouwd. Onze juristen hebben ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen.

  Lees verder
 • planschade
  Planschade

  Voorafgaand aan een ruimtelijke procedure kan Metafoor een planschaderisicoanalyse opstellen en geven onze juristen suggesties om aanpassingen in het plan door te voeren om risico’s te beperken.

  Lees verder
 • Omgevingswet
  Omgevingswet

  Met de Omgevingswet wil de overheid regels vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het bijvoorbeeld makkelijker wordt op bouwprojecten te starten. Met de inwerking treding in 2019 in het verschiet, is Metafoor koploper op het gebied van kennis over dit onderwerp.

  Lees verder
 • Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer
  Zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer

  Of u nu een gemeente, projectontwikkelaar of particulier bent, Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kan u voorzien van advies bij het beantwoorden of indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en/of beroepschriften.

  Lees verder
 • Gebiedsontwikkeling
  Gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkeling vraagt om intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen, en het op een lijn brengen van alle belangen. Wij faciliteren en adviseren hierbij.

  Lees verder
 • Aanbesteding
  Aanbesteden

  Aanbesteden is voor Metafoor met name een middel om te komen tot een optimale prijs en/of kwaliteitsverhouding waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de ideeën uit de markt.

  Lees verder
 • Contracten
  Contracten

  In samenwerking met marktpartijen spelen contracten een belangrijke rol. Keuzes over de manier van samenwerken, maar ook de wijze van afscheid nemen, risico’s, zeggenschap en financiering kunnen vastgelegd worden.

  Lees verder
 • staatssteun
  Staatssteun

  Van staatsteun kan sprake zijn bij het verstrekken van een subsidie, maar ook wanneer er geen of lagere kosten door de overheid in rekening worden gebracht terwijl op grond van regelgeving (gelijkheidsbeginsel) en het principe van marktconformiteit (meer) betaald zou moeten worden.

  Lees verder
 • erfpacht
  Erfpacht

  Erfpacht kan als financieringsmiddel dienen en/of als stimulering van de woningmarkt. Voor gemeenten kan Metafoor alle werkzaamheden van vestigen tot beeindiging van erfpacht uitvoeren en/of begeleiden.

  Lees verder
 • Planologische procedures
  Planologische procedures

  Wanneer het bouwplan of toekomstig gebruik van een perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, zijn er meerdere planologische procedures mogelijk.

  Lees verder
 • inbreiding
  Inbreiding

  Niet aan de rand van de stad bouwen, maar lege plaatsen binnen de bebouwde kom opvullen. Voordeel is dat vaak relatief beperkte financiele spankracht benodigd is. Wij adviseren en begeleiden u graag.

  Lees verder
 • Publieke-private samenwerking (PPS)
  Publieke private samenwerking (PPS)

  Martkpartijen hebben kennis van de markt en zijn kundig op het vlak van gebiedsontwikkeling, misschien een goede partner voor u. Metafoor begeleidt het proces en de onderhandelingen met beoogde partners, zowel ten behoeve van het juridische als het financiële gedeelte.

  Lees verder
 • Aanbesteding
  Aanbestedingswet

  Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vastgesteld, maar daarnaast bijvoorbeeld ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit. De Eigen Verklaring is komen te vervallen en vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

  Lees verder
 • Vastgoedrecht
  Vastgoedrecht

  Juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur en ook bouwrecht; de risico’s nemen toe en de vragen worden ingewikkelder. Juridische expertise wordt daarmee steeds belangrijker.

  Lees verder
 • Onteigeningswet
  Onteigeningswet

  Indien verwerving op minnelijke wijze niet lukt wordt onroerend goed verplicht verkocht aan de overheid, mits het algemeen belang aantoonbaar gediend wordt. Metafoor voorziet zowel in advisering en begeleiding  alsook de uitvoering van de administratieve onteigeningsprocedure.

  Lees verder
 • Wet voorkeursrecht
  Wet voorkeursrecht

  Grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd dient bij verkoop eerst aan de gemeente  aangeboden te worden. Het doel is een betere uitgangspositie op de grondmarkt.

  Lees verder

RUIMTELIJK JURIDISCH ADVIES

Bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling werken juristen met privaat- en/of publiekrechtelijke achtergronden. De juristen van Metafoor zijn landelijk actief en beschikken over onder meer kennis op het gebied van het Omgevingsrecht. Onze juristen kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn bij toepassing van de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Grondexploitatiewet. Daarbij beschikken onze juristen over kennis op het gebied van contractvorming, staatsteun en aanbestedingen.

Door middel van interdisciplinaire workshops hebben onze juristen niet enkel kennis van juridische aspecten, maar ook van de financiële en procesmatige aspecten bij ruimtelijke ontwikkeling. De juristen van Metafoor trachten een juridisch advies te geven dat rekening houdt met financiële en procesmatige randvoorwaarden.

In het kennisveld ‘publiek- en privaatrecht’ biedt Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling de volgende diensten aan:
Advisering over en opstellen van bestemmingsplannen
Advisering over en opstellen van beheersverordeningen
Advisering over en opstellen van ruimtelijke onderbouwingen
Advisering over handhaving en toezicht
Advisering over planschade
Advisering over de Omgevingswet
Advisering zienswijzen, bezwaar, beroep en verweer
Advisering RO standaarden
Advisering over gebiedsontwikkeling
Advisering over aanbestedingen
Advisering over en opstellen van contracten (ook publiek private samenwerkingen)
Advisering over staatssteun
Advisering over erfpacht
Advisering over planologische procedures
Advisering over inbreiding
Advisering over publiek private samenwerking (PPS)
Advisering over aanbestedingswet
Advisering over vastgoedrecht
Advisering over onteigeningswet
Advisering over Wet voorkeursrecht

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?