ONTEIGENINGSWET

Onteigenen is vaak een noodzakelijk kwaad bij een project op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De aanleg van een nieuwe weg, (delen van) een winkelgebied, een woonwijk of een bedrijventerrein zijn voorbeelden van situaties waarin grond wordt onteigend door de overheid.

De overheid, bijvoorbeeld een gemeente, heeft de bevoegdheid om grond te onteigenen, mits het algemeen belang aantoonbaar wordt gediend. De Onteigeningswet stuurt aan op onteigening middels de minnelijke procedure, waarbij de partijen er onderling uit komen en er zo eigenlijk een reguliere verkoop tot stand komt. De minnelijke regeling biedt niet altijd soelaas, want vaak zijn de partijen het niet eens. In dat geval kan de gemeente een onteigeningsprocedure starten waarbij de belanghebbenden ook de mogelijkheid krijgen om zienswijzen tegen de geplande onteigening in te dienen. Middels de administratieve procedure kan de gemeente een Koninklijk Besluit verkrijgen en kan men de gerechtelijke fase in gaan. Deze procedure wordt vaak door zowel gemeenten als private en particuliere partijen als ingewikkeld beschouwd, en omdat de belangen zo groot zijn, is het vaak verstandig dat men zich laat bijstaan door een deskundige jurist. Metafoor kan partijen bijstaan in de administratieve fase van de onteigeningsprocedure.

Ook met betrekking tot de schadeloosstelling (in de gerechtelijke fase) is het verstandig deskundig advies in te winnen. Volgens jurisprudentie moet de onteigende na de onteigening in dezelfde vermogens- of inkomstenpositie zijn als voor het moment van de onteigening, en dat brengt natuurlijk discussie met zich mee.

Meer informatie over Onteigeningswet

Projecten

Klik hier voor alle projecten over privaat juridisch advies.

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Onderzoek naar kansen mee koppelen ruimtelijke opgaven: een beslisboom voor contractvorming”
E. J. van Baardewijk & E.R. Hijmans – RO Magazine, mei 2015

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?