Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

Privacy Statement

Privacy statement

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling hecht veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit privacy statement.

 

Wie zijn wij?

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V., onderdeel van de Kennis Marketing en Media Groep.
Bolderweg 2, 1332AT, Almere
036 – 53 00 211
Info@metafoor.nl
www.metafoorro.nl

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer wij direct of indirect contact met u hebben gehad, of als wij een zakelijke relatie (gehad) hebben of willen krijgen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voorbeelden zijn klanten, toekomstige klanten en iedereen die interesse toont in onze producten en diensten.

 

Hoe wij aan uw persoonsgegevens komen

Wanneer u contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, gebruik maakt van onze dienstverlening of uw gegevens achterlaat op onze website, ontvangen wij uw gegevens omdat u deze zelf aan ons verschaft. Het is daarnaast ook mogelijk dat wij gebruik maken van openbare bronnen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Verder ontvangen wij soms ook uw gegevens wanneer u toestemming geeft aan een andere partij om deze met ons te delen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en zal dit doen in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel wij dit doen.

 

Soort gegevens Voorbeelden Doel
Gegevens over wie u bent (Bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres Om contact met u op te nemen, een offerte / overeenkomst op te stellen, om u te identificeren of om producten of goederen bij u af te leveren.
Betaalgegevens Bankrekeningnummer Om betalingen aan en van u te realiseren. Bijvoorbeeld voor een geleverde dienst of product.
Gegevens over het gebruik van onze website Cookies, IP adres en gegevens over de browser en het apparaattype waarmee u onze website gebruikt Voor de veiligheid van het gebruik van onze website en om onze website te verbeteren
Gegevens die wij van andere partijen ontvangen Gegevens van de Kamer van Koophandel, Binnenlands Bestuur Gegevens waarvoor u de leverende partij toestemming heeft gegeven om deze te delen en die wij mogen gebruiken voor aanbiedingen of benadering door ons.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Correspondentie die wij van u ontvangen, bijvoorbeeld via emailberichten, nieuwsberichten(Kwartaalbericht) en post. Waaronder sollicitaties of andere algemene vragen en verzoeken. Om uw vragen en/of verzoeken af te handelen / te beantwoorden.
Gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken Factureringsgegevens Om aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte, te kunnen voldoen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren een bewaarbeleid waarin vastgesteld is hoe lang wij gegevens bewaren. In Nederland is dit in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons. Voor de verschillende hiervoor genoemde verwerkingsdoeleinden hanteert Metafoor verschillende bewaartermijnen. Metafoor bewaart je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het te bereiken doel. In bepaalde gevallen geldt een wettelijke bewaartermijn die Metafoor moet toe passen. Na het verlopen van de vastgestelde (wettelijke) bewaartermijn (of zoveel eerder als het doel is bereikt) worden de persoonsgegevens zodanig bewerkt dat deze niet meer te herleiden zijn naar individuele personen tenzij anders is aangegeven / u daarvoor opteert.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers of derden hebben toegang tot je persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitvoering van hun werk.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen we extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics voor het anoniem verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling via bovengenoemde contactgegevens t.a.v. de functionaris gegevensbescherming.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. In het geval van een klacht worden gepaste maatregelen getroffen, uw klacht kunt u via bovenstaande contactgegevens aan de directie van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling richten.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog suggesties of vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens t.a.v. de functionaris gegevensbescherming.

 

Aanpassingen privacy statement

Metafoor behoud zich het recht voor dit privacy statement te kunnen aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website te raadplegen.