Skip to main content

Bestemmingsplan

Publiekrechtelijk advies

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

De komst van de Omgevingswet betekent een overgang naar Omgevingsplannen maar vooralsnog hebben we in Nederland te werken met bestemmingsplannen. Onze omgevingsrecht-juristen maken een bestemmingsplan, begeleiden het proces van de totstandkoming van een bestemmingsplan of doen onderzoek naar bestemmingsplannen.

Een bestemmingsplan legt voor een bepaald gebied de (toekomstige) functies vast. De functies worden juridisch gezien bestemmingen genoemd. In Nederland zijn in beginsel alle gronden voorzien van een bestemming. Om nieuwe functies in een bestemmingsplan mogelijk te maken dient te worden onderbouwd en/of onderzocht of die functies passen in de omgeving, en dient de uitvoerbaarheid van het nieuwe plan te worden aangetoond. Hierbij zijn meerdere aspecten van belang, die variëren per functie en voorgenomen ontwikkeling.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet onder andere rekening worden gehouden met de omgevingsaspecten geluidhinder, luchtkwaliteit, bodem, water, natuur (flora & fauna), archeologie en externe veiligheid. Het onderzoek naar deze aspecten laat Metafoor verrichten door externe vakspecialisten. Wij kunnen deze aspecten vervolgens een juiste plaats in het proces en het bestemmingsplan geven.

Verder is het onderwerp economische uitvoerbaarheid van belang, en Metafoor kan (indien noodzakelijk) daar onderzoek naar doen. Hierbij moet gedacht worden aan een gemeentelijke grondexploitatie of een berekening van het kostenverhaal (ten behoeve van een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst).

Metafoor kan voor u een bestemmingsplan (of een wijzigingsplan of uitwerkingsplan) opstellen, waarbij afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtgever kan worden samengewerkt met een stedenbouwkundig bureau. Wij kunnen de plantoelichting, planregels en verbeelding/plankaart vormgeven. Het begeleiden van de procedure(s), processen en onderzoeken kunt u ons toevertrouwen.

De procedure en (proces)vereisten voor de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Een bestemmingsplanprocedure omvat kortweg de volgende stappen: kennisgeving, overleg, ontwerpbestemmingsplan, zienswijzen (inspraak), vaststelling, beroep, inwerkingtreding, en onherroepelijk van kracht.

Als een initiatief, voornemen of voorgestane ontwikkeling niet aansluit op de toegestane functies van een bestaand ofwel vigerend bestemmingsplan, dan kan worden overwogen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen of een afwijkingsprocedure te doorlopen. Wie wil weten of een initiatief past binnen de regels van het bestemmingsplan kan bij de gemeente aankloppen of kan Metafoor laten nagaan of een project planologisch mogelijk is. Een gemeente bepaalt allereerst of een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Als er door de initiatiefnemer en gemeente wordt besloten om een afwijkingsprocedure op te starten, dan kan de gemeente bij een goede ruimtelijke onderbouwing een afwijkingsbesluit nemen. Ook gedurende de totstandkoming van een bestemmingsplan kan een afwijkingsprocedure worden gevoerd. Metafoor kan u begeleiden bij een afwijkingsprocedure om zo spoedig mogelijk een positief besluit te verkrijgen voor een concreet initiatief.

Onze juristen en adviseurs kunnen ook onderzoek doen naar de bestemmingsplannen binnen een gemeente of regio, bijvoorbeeld voor een Rekenkamer.

Bestemmingsplannen zijn vrijelijk te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact met ons op

Publiekrechtelijk advies

Bijbehorende projecten

6 Weesper Straatjes

De gemeente Weesp had in de aanloop naar de crisis in de vastgoedsector een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie gesloten. Het betrof de ontwikkeling van geme…

Bekijk project

Exploitatieplan Groot Rijnwijk

Groot Rijnwijk is een herstructeringsopgave, gelegen dichtbij het stadscentrum van Arnhem. Het betreft een binnenstedelijk gebied met deels bedrijvigheid en deels woningbouw….

Bekijk project

Gemeente Eindhoven, herontwikkeling NRE-terrein

De gemeente Eindhoven transformeert samen met private partners en (toekomstige) bewoners het voormalige energiecomplex (gasfabriek, kolencentrale, zuiveringshuis) aan de rand…

Bekijk project

SADC

Metafoor geeft hoogwaardig planeconomisch advies voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen rondom Schiphol waar SADC bij betrokken is. Planeconomische advisering bestaa…

Bekijk project

Exploitatieplan Schuytgraaf Arnhem

Schuytgraaf is de grote uitbreidingswijk van Arnhem, waar de realisatie van ruim 6.500 woningen mogelijk wordt gemaakt. De wijk is gelegen ten zuiden van de Rijn en aan de wes…

Bekijk project

Woningbouwimpuls, Metropoolregio Amsterdam

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse…

Bekijk project

Uitbreiding Campus Diemen Zuid

Het project “Uitbreiding Campus Diemen Zuid” is één van de ontwikkelingen in het transformatiegebied Bergwijkpark, en is ontstaan vanuit het succes van de Campus, dat inmiddel…

Bekijk project

Grondexploitatie Waalre Noord

Voor de gemeente Waalre beheert Metafoor een aantal grondexploitaties. De grootste gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Waalre is Waalre Noord.Waalre Noord is de naam van de n…

Bekijk project