BESTEMMINGSPLAN

Onze omgevingsrecht-juristen maken een bestemmingsplan, begeleiden het proces van de totstandkoming van een bestemmingsplan of doen onderzoek naar bestemmingsplannen.

Een bestemmingsplan legt voor een bepaald gebied de (toekomstige) functies vast. De functies worden juridisch gezien bestemmingen genoemd. In Nederland zijn alle gronden voorzien van een bestemming. Om nieuwe functies in een bestemmingsplan mogelijk te maken dient te worden onderbouwd en/of onderzocht of die functies passen in de omgeving, en dient de uitvoerbaarheid van het nieuwe plan te worden aangetoond. Hierbij zijn meerdere aspecten van belang, die variëren per functie en voorgenomen ontwikkeling.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet onder andere rekening worden gehouden met de omgevingsaspecten geluidhinder, luchtkwaliteit, bodem, water, natuur (flora & fauna), archeologie en externe veiligheid. Het onderzoek naar deze aspecten laat Metafoor verrichten door externe vakspecialisten. Wij kunnen deze aspecten vervolgens een juiste plaats in het proces en het bestemmingsplan geven.

Verder is het onderwerp economische uitvoerbaarheid van belang, en Metafoor kan (indien noodzakelijk) daar onderzoek naar doen. Hierbij moet gedacht worden aan een gemeentelijke grondexploitatie of een berekening van het kostenverhaal (ten behoeve van een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst).

Metafoor kan voor u een bestemmingsplan (of een wijzigingsplan of uitwerkingsplan) opstellen, waarbij afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtgever kan worden samengewerkt met een stedenbouwkundig bureau. Wij kunnen de plantoelichting, planregels en verbeelding/plankaart vormgeven. Naast onze eigen vakinhoudelijke expertise, zullen wij voor zover door u gewenst de inhoudelijke kennis binnen uw organisatie gebruiken. Het begeleiden van de procedure(s), processen en onderzoeken kunt u ons toevertrouwen.

De procedure en (proces)vereisten voor de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Een bestemmingsplanprocedure omvat kortweg de volgende stappen: kennisgeving, overleg, ontwerpbestemmingsplan, zienswijzen (inspraak), vaststelling, beroep, inwerkingtreding, en onherroepelijk van kracht.

Als een initiatief, voornemen of voorgestane ontwikkeling niet aansluit op de toegestane functies van een bestaand ofwel vigerend bestemmingsplan, dan kan worden overwogen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen of een afwijkingsprocedure te doorlopen. Wie wil weten of een initiatief past binnen de regels van het bestemmingsplan kan bij de gemeente aankloppen of kan Metafoor laten nagaan of een project planologisch mogelijk is. Een gemeente bepaalt allereerst of een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Als er door de initiatiefnemer en gemeente wordt besloten om een afwijkingsprocedure op te starten, dan kan de gemeente bij een goede ruimtelijke onderbouwing een afwijkingsbesluit nemen. Ook gedurende de totstandkoming van een bestemmingsplan kan een afwijkingsprocedure worden gevoerd. Metafoor kan u begeleiden bij een afwijkingsprocedure om zo spoedig mogelijk een positief besluit te verkrijgen voor een concreet initiatief.

Onze juristen en adviseurs kunnen ook onderzoek doen naar de bestemmingsplannen binnen een gemeente of regio, bijvoorbeeld voor een Rekenkamer.

Bestemmingsplannen zijn vrijelijk te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie over Bestemmingsplan

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?