Erik Linssen

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Risicoanalyses, exploitatieplannen, financiering
Opleiding
WO Planologie, Radboud Universiteit

Erik vertelt…

Als ‘ervaren rot’ in het vak is het wel bijzonder in een nieuwe omgeving terecht te komen. Maar tegelijk voelt het bij Metafoor vertrouwd, ook omdat ze daar alles in huis hebben om de toch steeds complexer wordende vraagstukken op het vakgebied aan te kunnen. En daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Mijn expertise
Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in financiële advisering bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau en voor zowel publieke als private opdrachtegevers. Vanuit de brede inhoudelijke kennis zie ik verhoudingen en belangen scherp. En hoewel bekwaam in de ‘traditionele‘ planeconomie zijn mijn adviezen en oplossingen modern, omdat ik de invloeden van nieuwere kennisvelden als risicomanagement, grondexploitatie-/omgevingswet, financiering en vpb op waarde kan schatten.
Onderwerpen als risicomanagement, exploitatieplannen en de vennootschapsbelastingplicht voor lagere overheden hebben ook mijn bijzondere interesse. De noodzaak om voor goede advisering kennis te hebben van deze onderwerpen is evident, maar het is ook leuk ontwikkelingen te volgen en deze te delen met collega’s en opdrachtgevers. Daarbij gaat het wat mij betreft niet om snel scoren, maar om een duurzame relatie en resultaten.
Ruimtelijke ontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële afwegingen. Alle te maken keuzes, vanaf het allereerste begin, kennen een forse financiële component. Als adviseur draag ik bij aan het creëren van helder inzicht in de financiële afwegingen. Voorbeelden van dergelijke afwegingen zijn het wel of niet aankopen van gronden of de keuze voor de ontwikkelstrategie. Naast dergelijke afwegingen is bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen van essentieel belang om gedegen financieel projectmanagement te voeren. Ik draag hier aan bij door risicoanalyses uit te voeren voor projecten en portefeuilles. Daarnaast zorg ik voor financieel management van projecten.

Projecten/ervaring

Gemeente Meppel
In opdracht van de gemeente stel ik samen met een collega al een aantal jaren een risico-analyse op voor de gehele portefeuille aan (ruimtelijke) projecten. De kwantitatieve analyse is op basis van een Monte Carlo simulatie. Met de analyse wordt de besluitvorming op de grondexploitaties ondersteund en ontstaat een consistent beeld van de gevolgen van externe invloeden, maar ook van besluitvorming op resultaat en risico’s.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Een bedrijf heeft zich bij de gemeente gemeld met de vraag om zicht te vestigen op een locatie die niet voorzien was voor bedrijvigheid (maar voor woningbouw). Samen met een jurist heb ik de financiële en juridische gevolgen van een aantal scenario’s onderzocht en beoordeeld en zijn we gekomen tot een advies waarmee het college de gemeenteraad heeft geïnformeerd. Het advies heeft een belangrijke rol gespeeld in het uiteindelijke besluit van de gemeente ter zake.

Gemeente Leeuwarden
In verband met vragen van de accountant heeft de gemeente Leeuwarden gevraagd om de parameters voor de Leeuwardse grondexploitaties te beoordelen. Op basis van snel maar grondig onderzoek zijn de uitgangspunten van de grondexploitaties beoordeeld en is onderbouwd antwoord gegeven op de vragen: “1. Zijn er met betrekking tot de (woningbouw)programmering de goede onderzoeken gedaan en zijn deze correct vertaald naar de parameters?” en “2. Hoe beoordeelt u de parameters?”. Daarbij is ook een oordeel gegeven over de marktwaarde (van Zuidlanden als meest financieel meest bepalende project).

Corporatie Alleewonen – Breda
De corporatie Alleewonen heeft ten behoeve van het maken van (beleids)keuzes ten aanzien van de herstructurering van de wijk Geeren Zuid gevraagd een integrale grond- en opstalexploitatie op te stellen. Bij het opstellen van deze gebiedsexploitatie heb ik aansluiting gezocht bij bestaande processen en administratieve systemen en is een financieel kader voor verdere besluitvorming ontwikkeld Ook zijn scenario’s becijferd en risico’s geanalyseerd.

Gemeente Arnhem
Door een aantrekkende (woning)markt heeft de gemeente Arnhem te maken een snelle opeenvolging van uitwerkingsplannen binnen het bestemmingsplan Schuijtgraaf. Ik heb – samen met een collega voor de meer juridische zaken – strategisch advies gegeven over de aanpak (op korte en lange termijn) en een aantal exploitatieplanherzieningen gemaakt opgesteld (berekeningen en rapportage).