Privaatrechtelijk advies

 • Aanbesteding
  Aanbesteden

  Aanbesteden is voor Metafoor met name een middel om te komen tot een optimale prijs en/of kwaliteitsverhouding waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de ideeën uit de markt.

  Lees verder
 • Contracten
  Contracten

  In samenwerking met marktpartijen spelen contracten een belangrijke rol. Keuzes over de manier van samenwerken, maar ook de wijze van afscheid nemen, risico’s, zeggenschap en financiering kunnen vastgelegd worden.

  Lees verder
 • staatssteun
  Staatssteun

  Van staatsteun kan sprake zijn bij het verstrekken van een subsidie, maar ook wanneer er geen of lagere kosten door de overheid in rekening worden gebracht terwijl op grond van regelgeving (gelijkheidsbeginsel) en het principe van marktconformiteit (meer) betaald zou moeten worden.

  Lees verder
 • erfpacht
  Erfpacht

  Erfpacht kan als financieringsmiddel dienen en/of als stimulering van de woningmarkt. Voor gemeenten kan Metafoor alle werkzaamheden van vestigen tot beeindiging van erfpacht uitvoeren en/of begeleiden.

  Lees verder
 • Planologische procedures
  Planologische procedures

  Wanneer het bouwplan of toekomstig gebruik van een perceel niet in overeenstemming is met de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, zijn er meerdere planologische procedures mogelijk.

  Lees verder
 • inbreiding
  Inbreiding

  Niet aan de rand van de stad bouwen, maar lege plaatsen binnen de bebouwde kom opvullen. Voordeel is dat vaak relatief beperkte financiele spankracht benodigd is. Wij adviseren en begeleiden u graag.

  Lees verder
 • Publieke-private samenwerking (PPS)
  Publieke private samenwerking (PPS)

  Martkpartijen hebben kennis van de markt en zijn kundig op het vlak van gebiedsontwikkeling, misschien een goede partner voor u. Metafoor begeleidt het proces en de onderhandelingen met beoogde partners, zowel ten behoeve van het juridische als het financiële gedeelte.

  Lees verder
 • Aanbesteding
  Aanbestedingswet

  Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vastgesteld, maar daarnaast bijvoorbeeld ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit. De Eigen Verklaring is komen te vervallen en vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

  Lees verder
 • Vastgoedrecht
  Vastgoedrecht

  Juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur en ook bouwrecht; de risico’s nemen toe en de vragen worden ingewikkelder. Juridische expertise wordt daarmee steeds belangrijker.

  Lees verder
 • Onteigeningswet
  Onteigeningswet

  Indien verwerving op minnelijke wijze niet lukt wordt onroerend goed verplicht verkocht aan de overheid, mits het algemeen belang aantoonbaar gediend wordt. Metafoor voorziet zowel in advisering en begeleiding  alsook de uitvoering van de administratieve onteigeningsprocedure.

  Lees verder
 • Wet voorkeursrecht
  Wet voorkeursrecht

  Grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd dient bij verkoop eerst aan de gemeente  aangeboden te worden. Het doel is een betere uitgangspositie op de grondmarkt.

  Lees verder

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?