Skip to main content
Financieel / Juridisch Adviseur Gebiedsontwikkeling

Michiel de Haan

Michiel vertelt…

Ik houd mij graag in brede zin bezig met advisering rondom gebiedsontwikkeling. De kern ligt daarbij op de financiële aspecten daarvan. Het rekenen aan plannen, opstellen van grondexploitaties, het onderkennen van de bijbehorende risico’s en gezamenlijk komen tot een optimaal resultaat staat daarbij centraal. Deze financiële kennis probeer ik door mijn juridische achtergrond vervolgens direct te koppelen aan de juridische gevolgen en andersom. Het beoordelen en opstellen van de bijbehorende (exploitatie)overeenkomsten en exploitatieplannen behoort dan ook tot mijn werkzaamheden. Vanuit die brede basis is het doel het formuleren van een integraal advies om te komen tot het beste resultaat.

 

Opleiding

WO Geodesie, TU Delft en WO Nederlands privaatrecht, Universiteit van Amsterdam

 

Mijn expertise

Mijn advieswerk richt zich op zowel de financiële als juridische component van gebiedsontwikkeling. De combinatie hiervan is, waar nodig, vanzelfsprekend. Concreet gaat het daarbij om het opstellen en bewaken van grondexploitaties, het uitvoeren van weerstandsvermogenberekeningen, het voeren van onderhandelingen ten behoeve van de verkoop van grond inclusief het regisseren van de bijbehorende samenwerkings-, realisatie- en koopovereenkomsten en het opstellen van grondprijsadviezen op basis van marktanalyses. Daarnaast heb ik diverse exploitatieplannen opgesteld zowel in juridische als financiële zin. Indien nodig stel ik ook bijbehorende verweerschriften op en voer verweer bij de Raad van State.

 

Ministerie van BZK
Ten behoeve van een goede introductie van het kostenverhaal onder de Omgevingswet heeft het Ministerie van BZK de “Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet” uitgebracht. Onderdeel van die Handreiking is een uitgebreide bijlage met rekenvoorbeelden. Deze hebben wij in opdracht van het Ministerie ingericht. Samen met het projectteam heb ik daartoe casus “De Munterij” bedacht aan de hand waarvan diverse relevante rekenvoorbeelden voor verschillende onderwerpen in de bijlage zijn opgenomen. Tevens zijn financiële vergelijkingen opgenomen tussen de uitkomsten voor het model met en zonder tijdvak.
 
SADC
SADC is ontwikkelaar van een groot aantal bedrijventerreinen rondom Schiphol. Aandeelhouders zijn Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. In de functie van adviseur richt al enige jaren een uitgebreid grondprijsadvies in voor al deze bedrijventerreinen op basis van een uitgebreide data- en marktanalyse. Dit advies vormt input voor de diverse grondexploitaties en de waardering van de verschillende posities. Onderdeel van het advies en tevens een parameteradvies (aannamen voor kosten- en opbrengstenstijgingen in de grondexploitaties).
 
Zaanstad
De werkzaamheden voor de gemeente Zaanstad hebben betrekking op een grootschalige binnenstedelijke opgave waarbij de Kogerveldwijk aan de hand van een daartoe opgesteld Gebiedsperspectief een kwaliteitssprong maakt. Dit betekent diverse grootschalige bovenwijkse investeringen alsook de herontwikkeling van voormalige bedrijventerreinen naar woningbouwlocaties en sportvelden. Totaal betreft het een beoogde toevoeging van 2.500 woningen. De advisering heeft betrekking op de te volgen ontwikkelstrategie met gebruikmaking van de middelen uit het gemeentelijk grondbeleid alsmede het op hoofdlijnen financieel bewaken van de opgave en de vastlegging ervan in de gemeentelijke administratie. Op projectniveau betreft de inzet onder meer de onderhandeling met een aantal eigenaren van bedrijven ten behoeve van herontwikkeling van hun eigendommen wat heeft geleid tot het sluiten van anterieure overeenkomsten. Voor een onderdeel van het gebied heb ik tevens een WBI-aanvraag verzorgd welke aanvraag tevens beschikt is gekregen.

Noordwijk
Voor de gemeente Noordwijk heb ik samen met collega’s een exploitatieplan opgesteld voor de ontwikkeling van Bronsgeest (350 woningen). Dit betrof zowel het juridische als financiële onderdeel daarvan. Naar aanleiding van het exploitatieplan zijn beroepsgronden ingediend bij de Raad van State. De werkzaamheden betroffen tevens het opstellen van een verweerschrift en het voeren van verweer bij de Raad van State.