Tom Wesseling

Tom wesseling

“Rekenen is geen kunst, de kunst is financiële haalbaarheid.”

linkedin

Functie
Planeconoom

Specialisme
Kostenverhaal, doorlichting grondbedrijf, financiële haalbaarheidsstudies, planning & control

Opleiding
WO Bedrijfseconomie, Vrije Universiteit en WO Planologie, Universiteit van Amsterdam

Tom vertelt…

Ik ben een flexibele, resultaatgerichte planeconoom in de sector gebiedsontwikkeling en vastgoed. Mijn werkstijl kenmerkt zich het best als een teamplayer die een sterk gezamenlijk innovatief resultaat neerzet en waarbij ik kritisch analytisch en gestructureerd te werk ga. Ik ben een kritische buurman. Je kunt altijd op me rekenen maar houd u ook een spiegel voor. Met mijn non-nonsense houding werk ik graag samen, maar altijd gericht op resultaat.

Mijn expertise
Ik heb ruim 14 jaar ervaring in het vak. Van grondbeleid tot de financiën van het grondbedrijf, van business cases tot rekenkameronderzoek. Veelal voor gemeenten, maar ook voor provincies en met stedenbouwkundige bureaus heb ik geadviseerd op het gebied van financiële haalbaarheid voor een scala aan ruimtelijke projecten. Ik ben in staat om duidelijk over uitgangspunten en risico’s te communiceren richting management en bestuur. Ik zet de projectresultaten en issues af tegen het overall bouwprogramma en risicoprofiel van grondbedrijf. Tevens rapporteer ik hierover via planning & control cyclus bij gemeenten met betrekking tot de financiële huishouding van het grondbedrijf. Tot slot heb ik veel ervaring op het gebied van exploitatieplannen en kostenverhaal.

Projecten/ervaring

Gemeente Amsterdam
Sinds 2019 werkzaam voor drie projecten: NDSM, Klaprozenweg Noord en Schinkelkwartier. 2020 stond in het teken van de herziening van de grondexploitatie NDSM (een voormalige scheepswerf) door verruimde woningbouwmogelijkheden in het herziene bestemmingsplan (van 2500 naar circa 4900 woningen). Voor Klaprozenweg Noord is de financiële paragraaf opgesteld bij het stedenbouwkundig plan waarin circa 900 woningen gepland staan. Voor Schinkelkwartier wordt in 2021 het stedenbouwkundig plan vastgesteld voor 11.000 woningen en 1.000.000 m2 bvo overige voorzieningen met een paragraaf over de financiële haalbaarheid. Tegelijkertijd wordt een Investeringsnota met een financiële paragraaf in besluitvorming gebracht omdat erfpachters en ontwikkelaars niet stil zitten in het gebied: er worden al volop contracten ondertekend voor grote woningbouwplannen.

Gemeente De Bilt
In 2018 is voor een aantal achterlaatlocaties en bestemde bouwplannen grondexploitaties opgesteld. Ook worden de lopende grondexploitaties jaarlijks geactualiseerd bij het opstellen van de jaarrekening. Tot slot worden er gedurende het jaar diverse financiële haalbaarheidsstudies of advies geleverd voor nieuwe (particuliere en gemeentelijke) ontwikkellocaties.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt elk jaar het MeerjarenPerspectief Grondbedrijf opgesteld waarin de onderbouwing en voortgang van circa 14 gemeentelijke bouwprojecten vermeld staat. Via de Monitor grondexploitaties wordt het college 4x per jaar geïnformeerd over budgetbewaking van het lopende boekjaar. Daarnaast is de nota Kostenverhaal (2020) en nota Fonds Volkshuisvesting (2018) geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Voor de Toekomstvisie wordt ook over de ontwikkelstrategie en uitvoeringsparagraaf geadviseerd. Tot slot zijn er legio particuliere initiatieven die door ons worden getoetst en waar het kostenverhaal voor wordt bepaald.