GEBIEDSONTWIKKELING

Een gebiedsontwikkeling richt zich op de (her)ontwikkeling van een locatie tot een nieuw gebied.  In dit nieuwe gebied krijgen een combinatie van verschillende functies, zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur een plek. Het is per definitie complex door bijvoorbeeld de ligging, de milieuomstandigheden, de politieke omgeving, het grote aantal betrokken partijen en belanghebbenden. Gebiedsontwikkeling is daarbij het proces, waarbij aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar afgewogen worden. Om een ontwikkeling succesvol te maken is daarbij het realiseren van draagvlak en commitment bij partijen en belanghebbenden van groot belang. In de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft hanteren ze daarom de definitie: ‘gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied’.

Gebiedsontwikkeling een gezamenlijke aanpak

Gebiedsontwikkeling vraagt een op samenwerking gerichte aanpak waarbij onze proces- en projectleiders de kunst van het verbinden verstaan.

Ook de overheid transformeert actief grondbeleid steeds meer naar een facilitaire rol, gericht op het scheppen van kansen in samenwerking met marktpartijen. (“de kunst van het verbinden”) Onze proces- en projectmanagers vervullen daarbij een cruciale rol.

Het proces van de gebiedsontwikkeling bestaat uit initiatief, voorbereiding, uitvoering en gebruik / beheer. De toegevoegde waarde van Metafoor RO is te vinden in de eerste drie fasen, waarbij de nadruk ligt op de initiatief- en voorbereidingsfase. Uiteraard kan de processturing van bestekvorming, aanbesteding en directievoering ook worden verzorgd.

Meer informatie over onze projecten?

Projecten

Klik hier voor Organische gebiedsontwikkeling structuurvisie Oosterwold

Klik hier voor project Gebiedsontwikkeling Westflank

Publicaties

Klik hier voor publicatie “De Kamerbrief grondbeleid en de Aanvullingswet grondeigendom”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, februari 2016, pag. 25 – 27

Klik hier voor publicatie “Kaders voor afstemming bij gebiedsontwikkeling”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, oktober 2015, pag. 9 – 11

Klik hier voor publicatie “Herverkaveling op ontwikkelingslocaties: steun voor faciliterend grondbeleid.”
E.J. van Baardewijk – Grondzaken in de praktijk, juni 2012, pag. 14 – 16

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?